brain vs. beater

In the past to work beater one needs to think hard of how to use it, not to work too hard.  Tools, even on the level of technological advancement of beater, were used to help facilitate the work, with one exception – thinking. Not only did not exempted from thinking, indeed, forced into it, because it could cause a lot of hard work, and the goal was not achieved anyway. The more technology is developed, the more thinking was becoming necessary not a sufficient condition. With the advent of thinking machines, many people felt quite exempt from thinking. Today, thinking agents with their artificial intelligence, ever smaller, faster, more accurate and smarter … namely computers, exempt from thinking, what many treat as a nice idea. We start to depend on the comfortable life, and step by step accepting the terror of tools. They template us and our actions, and soon they start to write our lifes into their algorithms too. Moreover a quick access to information means that we begin to doubt also in creativity. We have an idea, click and check to see if someone already came up with something similar and we find that America was discovered long ago. We stop thinking also in this area, we simply imitate. Convenient, true! Who still uses a beater? Perhaps it is worth to start again …

Opublikowano Bez kategorii | Otagowano | Skomentuj

mózg vs. cep

Dawniej by pracować cepem trzeba było pomyśleć jak go użyć, by się nie napracować. Narzędzia, nawet te na technologicznym poziomie zaawansowania cepa, służyły by pomóc, ułatwić pracę, poza jednym wyjątkiem – myśleniem. Nie tylko nie zwalniały z myślenia, ba, zmuszały do niego, bo narobić można było się dużo, a celu nie osiągnąć. Im bardziej technologia się rozwijała, tym bardziej myślenie stawało się warunkiem wystarczającym nie koniecznym. Z chwilą nastania maszyn myślących wiele osób poczuło się wręcz zwolnionych z myślenia. Co prawda niektórym to wyszło na zdrowie, ale tą kwestię przez grzeczność wypada przemilczeć. Dziś myślący agenci ze sztuczną inteligencją, coraz mniejsze, szybsze, precyzyjniejsze i mądrzejsze … komputery, zwalniają z myślenia, co wielu traktuje jak dopust boży. Po woli niestety uzależniamy się od wygodnego życia, wolno też poddając terrorowi narzędzi. Szablonują one nas i nasze działania, a za niedługo także życie zaczną wpisywać w swoje algorytmy. Ponad to szybki dostęp do informacji powoduje, że zaczynamy wątpić także w kreatywność. Mamy pomysł, klik i sprawdzamy, czy ktoś na coś podobnego już wpadł i dowiadujemy się, że Ameryka została już dawno odkryta. Przestajemy myśleć także i na tym polu, po prostu naśladujemy. Wygodne prawda! Kto dziś używa cepa? Może jednak warto …

Opublikowano myślenie | Skomentuj

Knowledge not wisdom

I am aware that information and communication technologies such as blogs and knowledge bases favor only informed person, not a conscious one; they develop information but do not favor reflection; promote knowledge, however not wisdom. My Notepad is a place where I collect information important to me. They may serve for me or others as a basic assumptions to thinking. From my point of view, it is important to thinking critically and develop arguing and questioning positions. This approach develops, gives opportunities to select, analyze and synthesize important issues, in order to eventually consider them as a new knowledge. And perfecting the latter I consider as a step closer to the still utopian wisdom.

Opublikowano Bez kategorii, wiedza | Otagowano | Skomentuj

Baza wiedzy, nie mądrości

Mam świadomość, że technologie informacji i komunikowania takie jak blogi czy bazy wiedzy uprzywilejowują osobę poinformowaną, a nie świadomą; rozwijają informację, a nie refleksję; poszerzają wiedzę, a nie mądrość. Mój Notatnik to miejsce gdzie zbieram ważne dla mnie informacje, które mi lub innym mogą służyć jako przyczynek do myślenia. Z mojego punktu widzenia ważne jest myślenie krytyczne i polemizujące. Ono rozwija, pozwala selekcjonować i analizować ważne kwestie, dokonać syntezy, by w końcu włączyć je w zakres posiadanej wiedzy. A doskonaląc tą ostatnią choć o krok zbliżyć się do tytułowej, utopijnej przecież mądrości.

Opublikowano wiedza | Otagowano | Skomentuj