Najnowsze publikacje dostępne w Bazie Wiedzy SGGW

2020
 • Family income from vineyards according to their economic size in selected EU countries. [download]
 • Factors determining the purchase of wine from climate change adapted production. [download]
2019
 • Climate change impact on viticulture in Poland. [download]
 • Non-industrial sustainable intensification of agriculture. [download]
 • Income from vineyard farms according to economic size in selected European Union countries. [download]
 • Quality as Value-added Bioeconomy: Analysis of the EU Policies and Empirical Evidence from Polish Agriculture. [download]
 • Korzyści zewnętrzne prowadzenia zrównoważonych winnic w Polsce w warunkach zmian klimatu. [download]
 • Work productivity in wine farms in selected countries of the EU. [download]
 • Economic effects of applying beneficial microorganisms in viticultural production under climate change conditions. [download]
2018
 • Consumer food cooperatives as complex adaptive networks – the case of five cooperatives from Poland. [download]
 • Wykorzystanie inteligentnych innowacji w rozwoju koncepcji Climate Smart Agriculture. [download]
 • Competitiveness of specialist vineyards in selected European Union countries in the years 2004 - 2015. [download]
 • Costs of vineyards production in selected EU countries in the period 2004 – 2015. [download]
 • Assessing readiness levels of production technologies for sustainable intensification of agriculture. [download]
 • Delivering consumer values by consumer food cooperatives – a case of two types of coops from Poland. [download]
 • Wyzwania rozwoju i kierunki badań bioekonomii. [download]
2017
 • Innovations in viticultural production in Poland under climate change conditions. [download]
 • Sustainable intensification of modern agriculture through production technologies on different readiness levels. [download]
 • Zrównoważona uprawa winoroœli i produkcja winogron jako szanse na dostosowanie do zmian klimatu badane w projekcie VitiSmart. [download]
 • Z badań nad rolnictwem społecznie zrównoważonym. download
 • Economic issues of municipal solid waste management: the case of Poland. download
 • Initial Price Strategies of Polish Micro and Small Enterprises: An Application of Game Theory for Industrial Organization of the SME Sector. download
 • Rola innowacji popytowych w rozwoju rolnictwa jako sektora biogospodarki. [download]
 • Bioeconomy as a complex adaptive system of sustainable development. [download]
2016
 • Koszty współistnienia w biogospodarce na przykładzie produkcji równoległej w gospodarstwach ekologicznych z województwa mazowieckiego.[download]
 • Rolnictwo a środowisko. Bioróżnorodność i innowacje środowiskowe w rozwoju rolnictwa. [download]
 • Rozwój biogospodarki oparty o innowacje. Wydład inauguracujny UUTW-SGGW. [download]
 • Od Deklaracji z Cork 1.0 do Deklaracji z Cork 2.0 - rozwój rolnictwa i obszarów wiejskich w UE i Polsce.Wykład w ramach Team Europe [download]
 • Real-Time Delphi survey on competition and competitiveness of Geographical Indications as a negotiations’ issue of The Transatlantic Trade And Investment Partnership. [download]
 • Open innovations as a key driver of bioeconomy development in Europe. [download]
 • Bioeconomy as a complex adaptive system. [download]
 • Risk management in the system of internal quality assurance of higher education institutions. [download]
 • Rozwój biogospodarki opartej na wiedzy na Ukrainie – w kierunku systemu dyfuzji innowacji opartego o model poczwórnej helisy. [download]
 • System based development of the poultry sector in Kazakhstan in mid-term perspective. [download]
 • Issues and prospects of poultry industry development in Kazakhstan. [download]
 • Changing gravity from ecological evaluation to social approach in the site remediation assessment. [download]
 • Jakość zarządzania procesami biznesowymi. [download]
 • Ekonomia szczęścia. Ile warte jest szczęście? Wykład dla Uniwersytetu Dzieci. [download]
2015
 • Will the institution of coexistence be re-defined by TTIP? [download]
 • How to analyze bioeconomy? [download]
 • What are production determinants of the bioeconomy? [download]
 • Biomass as the primary raw material of bioeconomy in the European Union. [download]
 • Development of bioenergy from biomass in Ukraine. [download]
 • Biogospodarka jako platforma współpracy tradycyjnych i nowych gałęzi gospodarki. [download]
 • Projektowanie mechanizmu gospodarczego dla dóbr nierynkowych na obszarach wiejskich na przykładzie programów rolnośrodowiskowych w UE. [download]
 • Ekonomia szczęścia. Ile warte jest szczęście? Wykład dla UUTW SGGW. [download]
 • Ile przedsiębiorczości przekazał mi dziadek? Wykład dla Uniwersytetu Dzieci. [download]
2014
 • From common policy to common institutions. Institutional arrangement in the international system on the example of the Common Agricultural Policy. [download]
 • Process maturity of short food supply chains. [download]
 • Od zaradności do przedsiębiorczości. [download]
2013
 • How to define bioeconomy? [download]
 • Comparison between the United States and Poland of consumers perceptions of organic products. [download]
 • Metody wyceny dóbr nierynkowych na obszarach wiejskich. [download]
 • Analysis of innovativenes of small and medium agribusiness enterprises in Mazovia province. [download]
 • Production capacity and financial results of an enterprise from the grain industry in Uzbekistan. [download]
 • Nowe kierunki wsparcia innowacyjnoœci sektora rolnego. [download]
 • Projektowanie mechanizmu gospodarczego dla dóbr nierynkowych na obszarach wiejskich. [download]
 • Analysis of cattle breeding and read meat supply chain in Poland. [download]
 • Wieloletnie ramy finansowe Unii Europejskiej na lata 2014-2020. [download]
 • Jak alokowane są środki na regionalny program operacyjny dla Mazowsza w nowej perspektywie finansowej? [download]
 • Stakeholders participation in revolutionary development of the system of quality assurance – case study of WULS-SGGW in Poland. [download]
 • Jak nauczyć dziecko przedsiębiorczości? [download]
2012
 • Zastosowanie modelu potrójnej heliksy w rozwoju innowacyjności polskiego rolnictwa i obszarów wiejskich. [download]
 • Dojrzałość procesów logistycznych w sektorze przetwórstwa rolno-spożywczego wg modelu CMMI. [download]
 • Development and functioning of clusters in Poland. [download]
 • Clusters as instruments for economic development – literature evidences. [download]
 • Genetically Modified and Non-Genetically Modified Food Supply Chains: Co-Existence and Traceability.[download], [book]
 • Koncepcja inteligentnej specjalizacji w rozwoju sektora agrobiznesu na przykładzie Klastra Innowacji w Agrobiznesie w woj. mazowieckim. [download]
 • Koszty transakcyjne funkcjonowania klastrów. [download]
 • Innowacyjność sektora agrobiznesu. Uwarunkowania i perspektywy rozwoju. [download]
 • Innowacje produktowe w rolnictwie wywiad
 • Zastosowanie komputera w nowoczesnym gospodarstwie rolnym [wywiad]
 • Delivering environmental benefits through entry-level agri-environment schemes in the EU download
 • Livestock production in Kazakhstan. Situation, problems and possible solutions. [download]
 • Z COSME I HORYZONT pieniądze na innowacje i konkurencyjność. [download]
2011
 • Comparative report about market information from actors of organic supply chain in selected EU countries download
 • Market needs for sensory properties along the organic food supply chain in Europe [download]
 • Vegetable production in Poland and selected countries of the European Union [download]
 • Public goods as a source of rural development [download]
 • Development of organic farming in Ukraine as a process of innovation difussion [download]
 • Problems of livestock production at the lower reaches of Amu Darya river in Uzbekistan[download]
 • Ekologiczny smak sukcesu. Walory sensoryczne i ich znaczenie w działalności przedsiębiorstw funkcjonujących na rynku żywności ekologicznej [download]
 • Współistnienie z GMO strategicznym wyzwaniem rozwoju rynku żywności ekologicznej [download]
 • UDI - kuznia innowacji [download]
2010
 • Cultural differences as a source of synergy in the higher education process [download]
 • Logistyka sklepów internetowych jako element strategii ich rozwoju [download]
 • Innowacje i innowacyjność w łańcuchach żywnościowych [download]
 • Models of innovations diffusion in the agricultural sector on the example of GM crops [download]
 • Dyfuzja innowacji w sektorze rolnym Mazowsza [download]
 • Modyfikacje genetyczne w rolnictwie w świetle Nowej Ekonomii Instytucjonalnej [download]
 • Organization of livestock production in the Khorezm region of Uzbekistan [download]
 • Produkcja warzyw w Polsce i w wybranych krajach UE [download]
 • Perspektywa środowiskowa reform Wspólnej Polityki Rolnej UE [download]
 • Zakres i rola logistyki w przedsiębiorstwach mleczarskich [download]
 • Stan obecny, szanse i wyzwania rozwoju rynku żywności ekologicznej w Polsce [download]
2009
 • Dyfuzja innowacji w polskim sektorze rolnym - analiza na przykładzie roślin GMO [download]
 • Benefis and costs of co-existence between GM and non-GM supply chains [download]
 • Rolnictwo i obszary wiejskie zródłem dóbr publicznych. Przegląd literatury [download]
 • Oznaczenia jakościowe jako zródło różnicowania dochodów i zwiększania aktywności na obszarach wiejskich[download]
 • Vegetable production in Poland and selected countries of the European Union. State of art and conditions of development[download]
 • Coexistence and traceability in agriculture and food production. GM and non-GM supply chains: their co-existence and traceability [download]
 • Współistnienie produktów modyfikowanych genetycznie i niezmienionych w warunkach rosnącej konkurencji [download]
 • Implementation of triple helix model for development of the agricultural based bioeconomy on the example of GMO applications[download]
2008
 • Anticipated impacts of GMO introduction on production pattern in Poland [download]
 • Farm-level economic impact of Bt maize cultivation in the European Union. Does GM technology reduce or increase the risk? [download]
 • Koszty współistnienia produktów modyfikowanych genetycznie i niezmienionych w łańcuchu dystrybucji pasz treściwych zawierających soję [download]
 • Uwarunkowania rozwoju sektora owoców i warzyw w Polsce w latach 2004-2007 [download]
 • Logistyka w ujęciu fazowym, w podręczniku: Logistyka. Wybrane zagadnienia. Wyd SGGW 2008
 • Uwarunkowania rozwoju polskiego rolnictwa [download]
 • Wpływ działań i kosztów współistnienia produktów modyfikowanych genetycznie i niezmienionych na strategie konkurencyjne producentów pasz treściwych [download]
 • Ocena Indeksów Wczesnego Ostrzegania na przykładzie Testu Szybkiego i Indeksu Zh. Czy wyniki zależą od zastosowanej metody? [download]
 • Marketing żywności ekologicznej w Europie i Polsce. [download]
2007
 • Possible GMO impact on farms profitability in Poland [download]
 • Polish consumers acceptance on genetically modified food [download]
 • Anticipated impacts of GMO introduction on farm profitability in Poland [download]
 • Competitive advantages of Polish organic sector in light of co-existence between GMO and non-GM products [download]
 • Cross Compliance - the measure challanging improvement of quality in European Union [download]
 • Aspekty ekonomiczne produkcji biopaliwa z rzepaku w przykładowych gospodarstwach rolniczych [download]
 • Zastosowanie koncepcji potrójnej heliksy w tworzeniu narzędzi informatycznych dla sektora publicznego [download]
 • Implementation of triple helix model for management of network relations in innovative projects [download]
2006
 • Ekonomiczne i rynkowe aspekty współistnienia produktów modyfikowanych genetycznie i niezmienionych w łańcuchach dystrybucji żywności i pasz [download]
 • Uwarunkowania rynkowe produkcji nasiennej w Polsce[download]
 • Costs of co-existence between GMO, organic and conventional products in EU agricultural based supply chains [download]
 • EU store wars - the organic rebellion. Competitive strategies in European food and feed chains under the circumstances of co-existence between organic and GMO products
2005
 • GMO and non GM co-existence implications in Poland as a New Member State of EU [download]
 • GMO food in Poland
 • Organic agriculture in New EU Member States - first year after the accession
2004
 • Strategie konkurencyjne a wyniki ekonomiczno-finansowe czołowych firm nasiennych na świecie [download]
 • Die WTO Agrarverhandlungen und Naturschutz - Fallstudie Polen [download]
 • Perspektywy wdrażania programów rolnośrodowiskowych w Polsce na przykładzie Doliny Biebrzy. Część II: Uwarunkowania ekonomiczne [download]
 • Re-conquering Russia. The chalanges for Polish export to Russian Federation after accession to EU
 • Promoting Poland. To attract foreign investors and support Polish exporters
2003
 • Evaluation of the Agricultural Sector in Poland
 • Balance imbalances in WTO agrarian negotiations
 • Impacts of trade liberalisation on the mechanisms driving development of rural areas and agriculture in Poland
 • Integrating Sustainable Agriculture and Rural Development with Nature Conservation in Poland in the light of trade liberalization [download]
 • Analiza projektów programu rolnośrodowiskowego w Polsce [download]
2002
 • Ewolucja światowego sektora nasiennego [download]
 • Światowi liderzy sektora nasiennego
 • The biofuel in Poland
 • The market for biocomponents in Poland
2001
 • Changes in Agro-food sector in Poland
 • Specialised holdings and more intensive practice
 • Policy recommendations for Polish agriculture sector-future strategies
 • The consequences of addopting Common Agricultural Policy in the Polish agro-food sector in the light of economic analyses
 • Organic law in Poland
2000
 • Promowanie trwałego i zrównoważonego rozwoju wsi i rolnictwa
1999
 • Świadomy rolnik i uświadomiony klient
 • Afera mięsna
1998
 • Marketing po chłopsku
 • Rachunkowość rolnicza
 • Internet w zagrodzie
1997
 • Organizacja sprzedaży żywności ekologicznej w Niemczech
 • Sukces po Austriacku